| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |

THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN NCS.HOÀNG VĂN PHƯƠNG


 Tên luận án: “Hiệu quả sử dụng hạt nêm, dầu ăn bổ sung vi chất ở trẻ 36-59 tháng tuổi nguy cơ suy dinh dưỡng và suy dinh dưỡng thấp còi tại huyện Thanh Liêm, Hà Nam”.

Chuyên ngành: Dịch tễ học 
Mã số: 62 72 01 17

  Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Văn Phương 

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:    1. GS. TS. Lê Danh Tuyên;
   2. PGS. TS. Phạm Thanh Bình.

Cơ sở đào tạo: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.  

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN  

 Luận án là công trình nghiên cứu một cách có hệ thống và khoa học cung cấp các bằng chứng mới về hiệu quả sử dụng thực phẩm bổ sung vi chất trong phòng chống suy dinh dưỡng, góp cơ sở lý luận và thực hành cho việc đề xuất can thiệp mới, lâu dài nhằm cải thiện tình trạng vitamin A, kẽm ở trẻ các vùng có tỷ lệ thiếu vitamin A và kẽm cao.

 1. Nghiên cứu cho thấy thực trạng dinh dưỡng ở trẻ 36 – 59 tháng tuổi tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam:

 - Tình trạng DD: SDD thấp còi ở mức thấp có YNSKCĐ; Tỷ lệ SDD thể thấp còi là 18,1%, thể nhẹ cân là 11,3% và gầy còm là 3,1%. Có sự khác biệt về tỷ lệ thấp còi giữa các nhóm tuổi.

 - Tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng: Tỷ lệ thiếu máu là 26,4%. Nồng độ hemoglobin TB là 115,9 g/l. Tỷ lệ thiếu VAD-TLS là 13,3%. Nồng độ vitamin A huyết thanh TB là 0,97 mol/L. Tỷ lệ thiếu kẽm là 75,6%. Nồng độ kẽm huyết thanh TB là 8,7 μmol/L.
 
 2. Nghiên cứu cũng đã chứng minh hiệu quả sử dụng hạt nêm bổ sung kẽm và dầu ăn, hạt nêm bổ sung vitamin A sau 6 tháng can thiệp đối với sự thay đổi chỉ số vi chất dinh dưỡng ở trẻ 36-59 tháng tuổi SDD và nguy cơ SDD thấp còi:
 
 - Sử dụng hạt nêm và dầu ăn bổ sung vitamin A cải thiện hàm lượng vitamin A ở trẻ (p<0,05). Tỷ lệ trẻ VAD-TLS và nguy cơ VADTLS cải thiện (p<0,001). Giảm nguy cơ tuyệt đối (ARR) trẻ VAD-TLS và nguy cơ VAD – TLS được 27,5% đối tượng, tức can thiệp 4 trẻ VAD-TLS và nguy cơ VAD-TLS sẽ cải thiện được 1 trẻ (p<0,001)..

 - Sử dụng hạt nêm bổ sung kẽm cải thiện hàm lượng kẽm ở trẻ (p<0,01). Tỷ lệ trẻ thiếu kẽm giảm có ý nghĩa so với trước can thiệp (p<0,001). 

 - Chỉ số Zscore chiều cao/tuổi ở nhóm can thiệp tăng so với thời điểm ban đầu (p <0,001).

 - Tỷ lệ SDD nhẹ cân và thấp còi nhóm can thiệp giảm có ý nghĩa so với ban đầu  (p<0,05) 
                                                                                      
    Hà Nội, ngày......tháng 03  năm 2018 

TM.TẬP THỂ HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH
PGS. TS. Lê Danh Tuyên Hoàng Văn Phương 
 

 SUMMARY OF THE THESIS 

 Title: “Effects of use of micronutrient supplemented flavoring granules and fish oil for 36-59 months children with stunting and stunting of risk in Thanh Liem district, Ha Nam province”

Specialized area: Epidemiology 
Code: 62 72 01 17.

Full name of the researcher: Hoang Van Phuong 

Full name of Advisors:    1. Pro. Dr. Le Danh Tuyen;
2. Assoc. Prof. Dr. Pham Thanh Binh.

Training Unit:  National Institute of Hygiene and Epidemiology 

 NEW FINDINGS

 The thesis is a systematic and scientific research providing new evidences of effective use of micronutrient supplemented food in malnutrition prevention and control, proposing new and long-term interventions in term of both theoretical and practical basis for improved vitamin A and zinc status in children in the areas with high vitamin A and zinc deficiency. 

 1. The research resulted in a current nutrition status of 36 - 59 months old children in Thanh Liem district, Ha Nam province. 

 - Nutrition status: Stuting was low level of public health significantly The prevalence of stunting, underweight and malnutrition was 18.1%, 11.3 % and 3.1%, respectively. Prevalance of stunting was significantly diffirrenct bettwen age group.

 - Micronutrient status: amenia rate was 26.4%, mean hemoglobin concentration was 115.9 g/l, rate of sub -clinical vitamin A deficiency was 13.3%. Mean serum retinol concentration was 0.97 mol/L. Prevalance of zinc deficiency was 75.6%. Mean serum zinc concentration was 8.7 μmol/L.

 2. The research proved effects of zinc and vitamin A supplemented flavoring granules and fish oil after 6 months of intervention in order to improve micronutrient indicators in 36-59 month children with stunting and stuntng of risk

 - Use of vitamin A supplemented flavoring granules and fish oil was improved serum retinol concentration in children (p <0.05). Percentage of children with marginal vitamin A deficiency decreased (p<0.001). Absolute risk  reduction (ARR) of children with marginal clinical vitamin A deficiency was 27.5%,  it meaned that out of four intevention children, one recovered (p<0.001).

 - Use of zinc supplemented flavoring granules was improved serum zinc concentration of children (p <0.001). Prevalance of zin deficiency was significantly reduced (p<0.001).

 - Mean of Z-score of height/age of intervention children was inscreased than that at the baseline survey (p <0.001).

 - Prevalance of underweight and stunting of intervention children have significantly reduced after intervention  (p<0.05).
                                                                                 Ha Noi, March        2018 

ON BEHALF OF THE ADVISING TEAM  RESEACHERPro. Dr. Le Danh Tuyen Hoang Van PhuongTải file tóm tắt Tiếng Việt tại đây: Tóm tắt luận án TV_Hoàng Văn Phương.pdf

Tải file toàn văn luân án tại đây: Toàn văn luận án_Hoàng Văn Phương.pdf

Tag: hà namhuyện thanh liêmsuy dinh dưỡng thấp còitrẻ 36-59 tháng tuổi nguy cơ suy dinh dưỡngdầu ăn bổ sung vi chấthiệu quả sử dụng hạt nêm

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN NCS.HOÀNG VĂN PHƯƠNG THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN  NCS.HOÀNG VĂN PHƯƠNG
0.0/5 0